Google+

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟินิกซ์ อินสเปคเตอร์ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน
โดยมีทีมวิศวกรผู้ชำนาญการเป็นผู้ดำเนินงาน

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย

ตรวจสอบอาคาร (Building Inspector)  /  ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร (Structural Assessment)

วิเคราะห์โครงสร้างอาคาร (Building Structure Analysis)  /  ออกแบบ คำนวณ และรับรองอาคารรับแรงแผ่นดินไหว

ออกแบบอาคาร (Building Design) / ออกแบบโครงสร้างอาคาร (Building Structure Analysis)  /  ออกแบบงานระบบประกอบอาคาร

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง (Construction Consultant)  /  บริหารงานโครงการก่อสร้าง (Construction Management)  

ควบคุมงานก่อสร้าง (Building Consultant)

ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment System Design)

 

ผลงานที่ผ่านมา

อาคารสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า สำนักงาน ธนาคาร โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานีรถไฟ คอนโดมิเนียม ที่อยู่อาศัย โรงงาน สถานบริการและป้ายโฆษณา

 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ บ.0024/2550 เมื่อ 22/03/2550

 

Visitors: 2,808