Google+

ตรวจสอบอาคาร/Auditor

บริษัท ฟินิกซ์ อินสเปคเตอร์ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริการงานตรวจสอบอาคารทั่วประเทศ ดำเนินงานโดยทีมวิศวกรผู้เชียวชาญ

     - ตรวจสอบอาคารตามความต้องการของลูกค้า

     - ตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ตรวจสอบสังเกตด้วยสายตาพร้อมด้วยเครื่องมือพื้นฐาน) มีรายละเอียดดังนี้

         1. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

         2. ตรวจสอบระบบ และอุปกรณ์ประกอบอาคารต่างๆ ประกอบด้วย

             (ก) ระบบบริการและอำนวยความสะดวก

             (ข) ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

           (ค) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

                 เช่น ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ลิฟต์ บันไดเลื่อน Fire Alarm and Fire Pump System ทางหนีไฟ สิ่งแวดล้อม ประปา ระบบบำบัดน้ำเสียฯ

        3. การตรวจสอบสมรรถนะของระบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร

        4. การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

 

Visitors: 2,818