Google+

ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง/Cosultant

บริษัท ฟินิกซ์ อินสเปคเตอร์ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริการงานที่ปรึกษควบคุมงานอาคารทั่วประเทศ ดำเนินงานโดยทีมวิศวกรผู้เชียวชาญ

งานสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง และวิศวกรรมงานระบบต่างๆ ได้แบ่งงานออกเป็น 3 ช่วงดังนี้

 1. ก่อนการก่อสร้าง

ตรวจสอบแบบแปลน / ตรวจสอบประมาณราคาค่าก่อสร้าง / จัดทำเอกสารประกวดราคา / สรุปราคาของผู้รับจ้าง / เตรียมสัญญาจ้างก่อสร้าง

2. ระหว่างการก่อสร้าง

ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูปและรายการหรือตามวัตถุประสงค์ / ควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน / ควบคุมแผนงานก่อสร้าง

ให้คำแนะนำการแก้ไขปํญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง / จัดการประชุมประจำสัปดาห์ และประจำเดือน / ตรวจวัดปริมาณงานก่อสร้าง /

พิจารณาตรวจรับงานก่อสร้าง / สรุปงานเพิ่ม-ลดตามสัญญาก่อสร้าง / พิจารณาการเบิกจ่ายเงินก่อสร้าง / พิจารณาการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างจริง /

พิจารณารายงานการขึ้นทะเบียนผู้ขาย (Vendor List)

3. หลังการก่อสร้าง

ตรวจงานภายในระยะเวลาประกันผลงาน / แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขงานชำรุด / พิจารณาคืนเงินประกันผลงาน

Visitors: 2,817