Google+

รับรองความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร / Certify Structure Strength and Stability

บริษัท ฟินิกซ์ อินสเปคเตอร์ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริการงานรับรองความมั่นคงของโครงสร้างอาคารทั่วประเทศ

ดำเนินงานโดยทีมวิศวกรผู้เชียวชาญ

การรับรองความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างตามหลักวิชาการ ดังนี้

   1. โครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหว

   2. ต่อเติมโครงสร้างอาคาร

   3. ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop)

   4. โครงสร้างอาคารเก่า (มีแบบแปลนและไม่มีแบบแปลน)

   5. ติดตั้งเครื่องจักร หรือเครื่องมือขนาดใหญ่ภายในอาคาร

Visitors: 2,812